Projekty unijne

Celem projektu jest promowanie marki produktowej ToM-PaR, Marki Polskiej Gospodarki oraz wzrost eksportu firmy.

Planowane efekty w wyniku realizacji to: wzrost wartości przychodów pochodzących z eksportu oraz pozyskanie nowych kontrahentów i zdobycie nowych kontraktów.

wartość Projektu: 840 445.00 PLN
wkład EFRR: 531 871.50 PLN
ToM-PaR Jerzy Rutkowski realizuje projekt nr WND-RPPD.01.03.00-20-0053/16 pn. "Rozwój firmy ToM-PaR poprzez wdrożenie nowoczesnych technologii i produkcji innowacyjnych akcesoriów motoryzacyjnych" zgodnie z umową nr UDA-RPPD.01.03.00-20-0053/16-00 zawartą dnia 23 marca 2017 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach. Celem projektu jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności firmy na rynku krajowym i zagranicznym.

Planowane efekty w wyniku realizacji to: wprowadzenie innowacji produktowej, uruchomienie produkcji nowego produktu, utworzenie nowych miejsc pracy, wzrost przychodów z sprzedaży, wdrożenie wyników prac B+R.

Wartość projektu 1 885 590,00 PLN.
Wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 766 500,00 PLN.

Pobierz dokument


ToM-PaR Jerzy Rutkowski uzyskał wsparcie unijne na projekt nr WND-RPPD.01.04.01-20-010/12 pn. "Wzmocnienie konkurencyjności firmy ToM-PaR poprzez zakup innowacyjnych maszyn do produkcji akcesoriów motoryzacyjnych"

Pobierz dokument